Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a tejto skutočnosti sa snažíme prispôsobiť aj našu komunikáciu s Vami. Zaväzujeme sa, že s Vašimi osobnými údajmi budeme pracovať zodpovedne v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vaše údaje neposkytneme bez Vášho súhlasu tretím stranám.

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail) potrebujeme kvôli vybaveniu objednávok a uzatvorenie kúpnych zmlúv. V tejto chvíli Folklove nerozposiela žiadne marketingové materiály vrátane newslettra.

My ako predávajúci sa zaväzujeme, že informácie o kupujúcich uchováme v súlade s platnými legislatívnymi predpismi o ochrane osobných údajov (GDPR).

Osobné údaje sú chránené pred zneužitím. Vaše údaje v žiadnom prípade neposkytneme tretej osobe, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti poskytnutia takejto informácie a s výnimkou poskytnutia potrebných údajov zmluvným prepravným spoločnostiam, ktoré sú potrebné k doručeniu Vami objednaného tovaru. V súčasnosti spolupracujeme s jedinou prepravnou spoločnosťou, Slovenskou poštou.

Ako kupujúci máte právo prístupu k svojim údajom, máte nárok na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv. Osobné údaje na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime z databázy.

Ďakujeme za Vašu dôveru.