Reklamační řád

Tento reklamačný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z. v jeho platnom znení a Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v jeho platnom znení upravujú spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo zároky uplatnených spotrebiteľom. Ak je kupujúcim podnikateľ, postup reklamácie sa upravuje Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v jeho platnom znení.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo ide o rozpor v kúpnej zmluve.

ZÁRUKA

Na všetky produkty zakúpené spotrebiteľom je poskytnutá záručná doba podľa zákona, t.j. 24 mesiacov podľa Občianskeho zákonníka. Pre nespotrebiteľa nie je záruka poskytnutá. Ak sa na tovare objaví vada v záručnej dobe, zašlite na kontaktnú adresu produkt spolu s daňovým dokladom (faktúrou) alebo iným dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode, ku ktorému priložíte popis vád a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. V inom prípade bude reklamácia riešená v súlade so zákonom.

Kontaktná adresa / adresa pre zaslanie reklamácie:

FolkLove
Soňa Trubíniová
Lúky 1112/13
95201 Vráble
IČO: 45302031
DIC: 1042461178

Email: shop AT folklove DOT cz

Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorému vypršala záručná doba. Záruka sa nevzťahuje tiež na opotrebovanosť tovaru kvôli jeho bežnému užívaniu. Za vadu takisto nemožno považovať zmenu materiálu úmernú dobe užívania ani vady spôsobené nesprávnou údržbou a používaním produktu. Všetky odoslané produkty prechádzajú starostlivou kontrolou.

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Predávajúci je zodpovedný za to, že predávaná vec je pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Pokiaľ nie je produkt pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu produkt uviedol do stavu zodpovedajúcom kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný (alebo nie je možné splniť požiadavky kupujúceho), môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom a vada sa prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu taká, ktorá existovala už v období prevzatia produktu, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe produktu.
V takom prípade má kupujúci prvá voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnú záručnú opravu a výmenou produktu za produkt bez vád. Ak takýto postup nie je možný, má kupujúci nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci obdržal od nášho obchodu iný produkt než aký si objednal (neúmyselná zámena pri balení produktu/tovaru), alebo obdržal produkt poškodený, zašle ho kupujúci naspäť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale s daňovým dokladom (faktúrou) a dodacím listom (alebo ich kópiami), na ktorý uvedie popis vád. Predajca bezplatne odošle správny produkt, resp. produkt bez vád.

Pri zaslaní tovaru naspäť je kupujúci povinný použiť vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Kupujúci doručí reklamovaný tovar na vlastné náklady na adresu predajcu. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nevyhnutnej výške.
V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ zo strany kupujúceho/spotrebiteľa nešlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej je možné odvodiť, že z jeho strany išlo o zneužitie práv).

Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame doložiť doklad preukazujúci nákup tovaru (faktúra).

O vybavení reklamácie bude predajca informovať kupujúceho / spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu. Ak bude mať kupujúci otázky týkajúce sa jeho reklamácie, stačí sa na predajcu obrátiť telefonicky alebo e-mailom na shop AT folklove DOT cz.