Vrácení zboží

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave (nenosený, nepoužívaný, čistý) so všetkými dokladmi a dokumentáciou, v originálnom obale a s originálnou visačkou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Poštovné spojené s odoslaním tovaru naspäť predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci, zásielka musí byť poistená na sumu zodpovedajúcu hodnote tovaru. V prípade poškodenia prepravcom sa tak predíde komplikáciám. Tovar nezasielajte na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý predávajúcim.

Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci len v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol poškodený. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Pri uplatenení nároku na vrátenie tovaru bez udania dôvodu si pripravte prosíme nasledovné:

Vytlačte a vyplňte formulář vrácení zboží, nezabudnite ho podpísať. Spoločne s originálom daňového dokladu (faktúry) vložte k tovaru, ktorý chcete vrátiť. Zabaľte všetko tak, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy. O spracovaní Vami vráteného tovaru Vás budeme informovať po jeho obdržaní.

Tovar zasielajte na adresu:
Soňa Trubíniová
Lúky 1112/13
95201 Vráble
Slovenská republika

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám úplnú cenu zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 30 pracovných dní od fyzického prevzatia vráteného tovaru. V prípade, že nesplníte niektorú z podmienok vrátenia tovaru, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude vrátený naspäť.

Ďakujeme za Váš nákup!

(FolkLove: Soňa Trubíniová, Lúky 1112/13, 952 01 Vráble, Slovenská republika, IČO: 45302031, DIČ: 1042461178)

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.